- N-49
 - N-49

N-49

White gold necklace white diamond

  •  Type:Gold
  •  Type:Diamond