- N-48
 - N-48

N-48

White gold necklace white diamond

  •  Type:Gold
  •  Type:Diamond