- N-44
 - N-44

N-44

White gold necklace white diamond

  •  Type:Gold
  •  Type:Diamond